';
side-area-logo

Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy

Laatste wijziging 21 april 2022

DISCLAIMER

De toegang tot het platformgedeelte van  BOOK ’N BID (hierna ook “platform” genoemd) vereist uw instemming met deze gebruiksvoorwaarden en bijhorende Privacy Policy. Wij verzoeken u daarom beleefd om de inhoud aandachtig te willen lezen alvorens verder gebruik te maken van ons platform. Uw uitdrukkelijk akkoord met gebruiksvoorwaarden en bijhorende Privacy Policy zal ook geregistreerd worden.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De inschrijving op ons platform is vervolgens onderworpen aan specifieke gebruiksvoorwaarden, die verschillend kunnen zijn naargelang u ons platform bezoekt als kandidaat-verkoper of als kandidaat-bieder/koper (of beide).

VOORSTELLING BOOK’NBID

BOOK’NBID is een online platform waarop kandidaat-verkopers en kandidaat-bieders/kopers van onroerende goederen op een eenvoudige wijze met elkaar in contact kunnen treden.

BOOK’NBID kan worden aanzien als een onderhandelingsplatform onder de vorm van een verkoop met niet-bindende biedingen onder gesloten omslag.

BOOK’NBID biedt voorafgaand aan de onderhandelingsfase de mogelijkheid om bezichtigingen van het onroerend goed efficiënt te organiseren.

BOOK’NBID is geen online veiling waarbij openbare concurrentiële biedingen continu kunnen worden uitgebracht. Evenmin wordt garantie geboden dat het te koop aangeboden onroerend goed zal worden toegewezen aan de kandidaat-koper die het hoogste bod uitbrengt. De eindbeslissing ligt steeds bij de kandidaat-verkoper, die ook vrij blijft om uiteindelijk niet te verkopen.

BOOK’NBID is evenmin een advertentieplatform. Publiciteit wordt door de kandidaat-verkoper gemaakt via een ander medium met een rechtstreekse link naar diens persoonlijke book’nbidpagina op het platform.

BOOK’NBID tracht de relatie tussen kandidaat-verkoper en kandidaat-bieder/koper te coördineren en ondersteunen vanaf het plaatsen van de advertentie tot het aanvaarden van een bod door de kandidaat-verkoper en dit door zonder de stress van de directe onderhandelingen. BOOK’NBID streeft daarbij volledige transparantie na.

Kandidaat-verkopers beschikken over de mogelijkheid om via het platform BOOK’NBID hun eigendom te koop aan te bieden onder het principe van een bieding onder gesloten omslag met dien verstande dat een bod niet als bindend kan worden aanzien én het te koop aangeboden onroerend goed niet zonder meer wordt toegewezen aan de hoogste bieder.

Kandidaat-kopers kunnen via een online agenda een bezichtigingsafspraak inplannen waarna zij gegarandeerd een bod op het onroerend goed kunnen uitbrengen.

BOOK’NBID plant op termijn, waar mogelijk en op basis van de data die het bezit, een referentieprijs mee te geven. Deze is louter indicatief en dient kritisch bekeken te worden tegen de op dat moment geldende marktomstandigheden. Wij beweren geen sluitende noch een actuele dataset te hebben van alle regio’s op elk moment.

Het platform streeft er naar om in een maximum van drie biedingsrondes het voor de kandidaat-verkoper meest optimale bod te identificeren, waarbij in tegenstelling met online veilingen, ook aandacht gaat naar additionele biedingsvoorwaarden. Het laatste woord komt echter toe aan de kandidaat-verkoper die op zijn beurt niet is gebonden door de uitgebrachte biedingen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN BOOK’NBID – ZIJDE KANDIDAAT-VERKOPER
Bij het aanmaken van een login account op ons platform verklaart u zich a zowel akkoord met deze gebruiksvoorwaarden als met onze Privacy Policy aan het einde van deze gebruiksvoorwaarden, die er integraal deel van uitmaakt. Wij verzoeken u daarom beleefd om de inhoud ervan aandachtig na te willen lezen alvorens verder gebruik te maken van ons platform. Aangezien wij itsme van Belgian Mobile ID NV/SA als login tool gebruiken, dient u ook met de gebruikswaarden van deze toeleverancier akkoord te zijn.
Na verloop van uiterlijk 6 weken, na acceptatie van een bod door de kandidaat-verkoper via ons platform, zal de link tussen de info omtrent het pand met uw account verbroken worden. Book’nbid behoudt enkel numerieke gegevens (zoals bedragen) en het pandadres, maar deze zullen niet meer in relatie gebracht kunnen worden met degene(n) die het pand voor verkoop opgegeven heeft, noch met zij die geboden hebben. U kan te allen tijde vragen om deze link vroegtijdig te beëindigen door uw account stop te zetten.
Identificatie als kandidaat-verkoper
 1. Als kandidaat-verkoper maakt u allereerst een login account aan. De registratie gebeurt via het itsme-platform van de professionele dienstenleverancier Belgianmobile ID NV/SA. Dit brengt voor de kandidaat-verkoper volgende voordelen met zich mee :
  • Het minimaliseren van potentieel misbruik middels valse accounts
  • GDPR-gewijs behoeft BOOK’NBID slechts een minimum aan persoonlijke gegevens aan te houden.
 2. Publiciteit en concrete advertenties worden door de kandidaat-verkoper (aan)gemaakt via een ander medium. Hiervoor wordt zowel een internetadres als een QRcode aangeleverd die rechtstreeks naar de book’nbidpagina voor het betreffende onroerend goed op ons platform linken.
 3. De kandidaat-verkoper verbindt er zich m.a.w. toe om alle potentiële kopers exclusief naar diens book’nbidpagina door te geleiden.

M.b.t. de door de kandidaat-verkoper aan te leveren informatie en documentatie

 1. Als kandidaat-verkoper verbindt u zich ertoe om correcte, volledige en waarheidsgetrouwe informatie en documentatie over het te koop te stellen onroerend goed aan te leveren.. Foto’s dienen duidelijk te zijn en over een voldoende resolutie te beschikken.
 2. Van zodra een eerste potentiële koper zich heeft aangemeld,  kan de aangeleverde informatie door de kandidaat-verkoper niet meer worden gewijzigd, tenzij met toestemming van BOOK’NBID. BOOK’NBID zelf behoudt zich het recht voor om, met het oog op een betere kwaliteitslevering, (technische) wijzigingen aan te brengen aan de door de kandidaat-verkoper aangeleverde documentatie.
 3. BOOK’NBID behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren indien blijkt dat de kandidaat-verkoper zich niet houdt aan de gebruiksvoorwaarden van BOOK’NBID en/of op enige wijze schade toebrengt aan de reputatie van het platform. BOOK’NBID behoudt zich het recht voor om de kandidaat-verkoper desgevallend gerechtelijk te vervolgen.
 4. BOOK’NBID kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door gebrekkig aangeleverde informatie/documentatie.

M.b.t. de online agenda voor bezichtigingsmomenten

 1. De kandidaat-verkoper verbindt zich ertoe om voor de kandidaat-kopers voldoende ruimte te voorzien voor het maken en organiseren van bezichtigingsafspraken.
 2. BOOK’NBID kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan aangeboden agendaruimte doch evenmin voor het mislopen van een bezichtigingsafspraak, om welke reden dan ook.
 3. Het staat de kandidaat-verkoper vrij om gedurende de biedingsperiode de door hem weerhouden bezichtigingssloten nog aan te passen of om bijkomende tijdsloten te voorzien. Dit is mogelijk tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van een eventuele 2de biedingsronde. Het is omwille van de transparantie in regel niet toegestaan de biedingsdata te wijzigen. We hebben volgende automatische uitzonderingen voorzien om éénmalig deze data toch te mogen aanpassen:
  1. “Populair pand”: U wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer 80% van de door u voorziene tijdslots werden gereserveerd zodat u de mogelijkheid heeft om al dan niet bijkomende agendaruimte te voorzien, handig wanneer de vraag groter is dan voorzien.
  2. “Niet-populair pand”: U wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer 3 dagen voor het verstrijken van de eerste biedingsronde slechts 40% van de door u voorziene tijdslots werden gereserveerd zodat u de mogelijkheid heeft om al dan niet alternatieve agendaruimte te voorzien Wij raden in dat geval aan ook uw publiciteit te herzien, gezien de gebrekkige interesse. We herinneren eraan dat book ’n bid geen advertentieruimte is.
  3. Indien u omwille van andere reden (buiten gevallen 1. en 2.) uw biedingsdata wenst te wijzigen, kan u daartoe een gemotiveerd verzoek richten aan support@booknbid.be. BOOK’NBID beslist autonoom of u de mogelijkheid krijgt om nog agendawijzingen door te voeren.
 4. Per tekoopstelling is door de kandidaat-verkoper een vergoeding verschuldigd. De kandidaat-verkoper is m.a.w. niet gerechtigd om een andere onroerend goed aan te bieden binnen dezelfde inschrijving.
 5. De kandidaat-verkoper aanvaardt dat hij niet gerechtigd is op terugbetaling in het geval hij zijn tekoopstelling vroegtijdig intrekt.
 6. De kandidaat-verkoper is niet gerechtigd op terugbetaling van de door hem betaalde inschrijvingsvergoeding indien om welke reden dan ook geen effectieve verkoop tot stand komt

M.b.t. de biedingsperiode

 1. De kandidaat-verkoper bepaalt de termijnen waarbinnen kan worden geboden onder gesloten omslag en het ogenblik waarop een biedingsronde wordt afgesloten.
 2. De door de kandidaat-verkoper vooropgestelde biedingstermijnen kunnen niet meer worden gewijzigd, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van BOOK’NBID en dit enkel in uitzonderlijke omstandigheden (vb. kandidaat-verkoper heeft wegens ziekte geen of onvoldoende kandidaat-kopers het onroerend goed kunnen laten bezichtigen). De kandidaat-verkoper dient hiertoe een expliciet verzoek te richten een BOOK’NBID per e-mail aan support@booknbid.be.
 3. Het is de kandidaat-verkoper verboden om fictieve biedingen te laten uitbrengen door kennissen of familie louter en alleen om het aantal biedingen fictief op te trekken.
 4. In geval van een vermoeden van fictieve biedingen door toedoen van de kandidaat-verkoper, rechtstreeks of onrechtstreeks, behoudt BOOK’NBID zich het recht voor om het account van de kandidaat-verkoper, zonder voorafgaande verwittiging, van haar platform te verwijderen, zelfs tijdens een lopende biedingsronde.

M.b.t. de verwerking van de biedingen onder omslag

 1. De kandidaat-verkoper wordt op de hoogte gebracht van elk individueel bod op zijn onroerend goed. Deze biedingen worden aan BOOK’NBID als platform zelf niet kenbaar gemaakt.
 2. De kandidaat-verkoper verbindt zich ertoe om de ontvangen biedingen vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden, evenmin aan BOOK’NBID, bekend te maken.
 3. Het staat de kandidaat-verkoper vrij om na het afsluiten van een eerste biedingsronde een volgende biedingsronde te organiseren, zonder dat een maximum van 3 biedingsrondes mag worden overschreden. Enkel bij de 2e biedingsronde kan de kandidaat-verkoper ook nog de instelprijs aanpassen.
 4. Een derde en finale biedingsronde is beperkt tot een maximum van 3 overgebleven kandidaten die door de kandidaat-verkoper kunnen worden uitgenodigd om een laatste bod uit te brengen, zonder dat de kandidaat-verkoper de reeds ontvangen biedingen aan de overblijvende kandidaten kenbaar mag maken. Er kan geen nieuwe instelprijs meer opgegeven worden.
 5. Indien er na een derde biedingsronde geen koop-verkoop tussen kandidaat-verkoper en een kandidaat-koper kan worden gerealiseerd, om welke reden dan ook, wordt de tekoopstelling beëindigd en als afgesloten beschouwd. De tekoopstelling zal op dat ogenblik gedeactiveerd worden en de gegevens worden ontkoppeld van de deelnemende account(s)  na maximaal 6 weken.
 6. 12. Indien een uitverkoren kandidaat-koper zijn bod alsnog intrekt, staat het de kandidaat-verkoper wel vrij een ander binnen één van de biedingsrondes uitgebracht bod, in overweging te nemen.

M.b.t het verder gebruik door BOOK’NBID van de aangeleverde informatie/documentatie

 1. De kandidaat-verkoper verleent BOOK’NBID een kosteloze licentie op de door hem aangeleverde informatie/documentatie en aanvaardt dat BOOK’NBID gerechtigd is om de aangeleverde informatie en documentatie te gebruiken en te publiceren, in het kader van huidige tekoopstelling, maar ook voor het creëren van historische en toekomst gerichte referentiepunten.
 2. Via het account menu, kan u vragen om uw account te laten verwijderen. Aangezien wij echter geen directe persoonsgegevens bijhouden, enkel een link met itsme, wordt er bij ons alleen nog bijgehouden over welke kortingen/credits u eventueel nog beschikt. De connectie met door u ingebrachte informatie wordt automatisch verbroken door ons platform als onderdeel van het verkoopsproces. In dat geval worden ook deze gegevens gewist en zal u eventueel later bij ons terug moeten aanmelden als een compleet nieuwe klant.
GEBRUIKSVOORWAARDEN BOOK’NBID – ZIJDE KANDIDAAT- KOPER

Bij het aanmaken van een login account op ons platform verklaart u zich a zowel akkoord met deze gebruiksvoorwaarden als met onze Privacy Policy aan het einde van deze gebruiksvoorwaarden, die er integraal deel van uitmaakt. Wij verzoeken u daarom beleefd om de inhoud ervan aandachtig na te willen lezen alvorens verder gebruik te maken van ons platform. Aangezien wij itsme van Belgian Mobile ID NV/SA als login tool gebruiken, dient u ook met de gebruikswaarden van deze toeleverancier akkoord te zijn.
Na verloop van uiterlijk 6 weken, na acceptatie van een bod door de kandidaat-verkoper via ons platform, zal de link tussen de info omtrent het pand met uw account verbroken worden. Book’nbid behoudt enkel numerieke gegevens (zoals bedragen) en het pandadres, maar deze zullen niet meer in relatie gebracht kunnen worden met degene(n) die het pand voor verkoop opgegeven heeft, noch met zij die geboden hebben. U kan te allen tijde vragen om deze link vroegtijdig te beëindigen door uw account stop te zetten.

Identificatie als kandidaat-bieder/koper 
 1. Als kandidaat-bieder/koper maak je allereerst een login account aan. De registratie gebeurt via het itsme-platform van de professionele dienstenleverancier Belgianmobile ID NV/SA. Dit brengt volgende voordelen met zich mee :
  • Het minimaliseren van misbruik middels valse accounts
  • GDPR-gewijs behoeft BOOK’NBID slechts een minimum aan persoonlijke gegevens
M.b.t. de biedingsperiode
 1. Al dan niet na bezichtiging van het onroerend goed beschikt u als kandidaat-bieder/koper over de mogelijkheid om, rekening houdend met een voorgehouden instelprijs, een redelijk bod (onder zogenaamde gesloten omslag) uit te brengen op het onroerend goed.
 2. Als kandidaat-bieder/koper kan u maximaal één bod uitbrengen per biedingsronde.
 3. U vermeldt als kandidaat-bieder/koper duidelijk of uw bod al dan niet aan voorwaarden is onderworpen. Indien de kandidaat-verkoper u als kandidaat weerhoudt, worden partijen immers onverwijld met elkaar in contact gebracht met het oog op de ondertekening van de koop-verkoopovereenkomst opgesteld tussen partijen op grond van de overeengekomen prijs en voorwaarden.
 4. Indien de kandidaat-verkoper ervoor opteert om een tweede (of derde) biedingsronde te organiseren, staat het u vrij om opnieuw deel te nemen aan deze biedingsronde, hetzij door uw eerder bod te bevestigen, hetzij door een nieuw bod uit te brengen. Er zullen u met het oog op deze deelname aan een nieuwe biedingsronde een aantal peilers worden meegedeeld die worden opgesteld o.b.v. de tijdens een voorgaande ronde uitgebrachte biedingen.
 5. Als kandidaat-bieder/koper verleent u BOOK’NBID toestemming om ook de gegevens omtrent het eerder door u uitgebracht bod te mogen verwerken m.o.o. het organiseren van een volgende biedingsronde.
 6. Het is uiteindelijk de kandidaat-verkoper die beslist of hij al dan niet één van de uitgebrachte biedingen aanvaardt. Dit zal niet noodzakelijk het hoogst uitgebrachte bod betreffen.
 7. Indien de kandidaat-verkoper uw bod aanvaardt, wordt u onverwijld met de kandidaat-verkoper in contact gebracht met het oog op ondertekening van de onderhandse koop-verkoopovereenkomst.
GEBRUIKSVOORWAARDEN BOOK’NBID – ALGEMEEN
Aansprakelijkheid BOOK’NBID m.b.t. het gebruik en de beschikbaarheid van het platform
 1. BOOK’NBID kan niet aansprakelijk worden gehouden voor technische onderbrekingen of tijdelijke onbeschikbaarheid van het platform.BOOK’NBID kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade t.g.v. eventuele virussen waarmee het platform om een of andere reden zou worden geconfronteerd. BOOK’NBID betreft slechts een platform die zelf afhankelijk is van door de gebruikers aangeleverde informatie en documentatie.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De volledige inhoud van het BOOK’NBID platform is en blijft haar exclusieve intellectuele eigendom, en is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten, o.m. auteursrechten, merkenrecht en databankenrecht.
 2. De vormgeving van het BOOK’NBID is auteursrechtelijk beschermd. Het hergebruik van de volledige of gedeeltelijke inhoud van het platform is verboden.
 3. BOOK’NBID verleent de gebruiker van het platform een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van het platform op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op het platform wordt weergegeven, afdrukken voor uitsluitend persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van het platform op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van het platform behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.
 4. De naam en het logo van BOOK’NBID zijn gedeponeerde merken, eigendom van BOOK’NBID of haar bestuurders. Elk gebruik of kopiename ervan is verboden.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken

 1. Indien enige bepaling in deze gebruiksvoorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet beïnvloeden, en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. In voorkomend geval, verbindt BOOK’NBID zich ertoe om de ongeldige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling die geldig en afdwingbaar is en die zo nauw mogelijk aansluit bij de intentie die aan de ongeldige of onafdwingbare bepaling ten grondslag lag.Deze gebruiksvoorwaarden en hun interpretatie worden beheerst door Belgisch recht.
 2. Iedere betwisting betreffende de toepassing, de uitvoering en de uitlegging van deze gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, behoudens betwistingen m.b.t. auteursrechten waarvoor de rechtbanken in Brussel exclusief bevoegd zijn.
PRIVACY POLICY

Book ‘n bid BV, gevestigd aan Noorderlaan 147 te B-2030 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

book ’n bid BV
Noorderlaan 147
B-2030 Antwerpen
+32 3 315 05 54

Johan Viaene is de Functionaris Gegevensbescherming van book ’n bid BV Hij is te bereiken via support@booknbid.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Book ‘n bid BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens worden ons tijdens een gebruikerssessie verstrekt door itsme van Belgian Mobile ID NV/SA.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u, neem dan contact met ons op via support@booknbid.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Book ‘n bid BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het afhandelen van uw betalin
 • Om u in contact te brengen met de (ver)koper
 • Inzichten om diensten te verbeteren, dit gebeurt echter louter op geanonimiseerde wijze.

Geautomatiseerde besluitvorming

Book ‘n bid BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Book ‘n bid BV) tussen zit. Book ‘n bid BV gebruikt zijn algoritmes om te bepalen of panden al dan niet populair zijn om zo de éénmalige mogelijkheid te verschaffen aan zijn gebruikers om biedingsdata aan te passen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Book ‘n bid BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

#retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Book ‘n bid BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Book ‘n bid BV gebruikt enkel voor eigen doeleinden functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Book ‘n bid BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden op onze zodat we onze diensten kunnen verbeteren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kan de specifieke cookiepolicy hier nalezen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om uw veiligheid te verhogen, verwijzen u ook graag naar volgende informatie:

https://www.safeonweb.be/nl/veilig-internetten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op

gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@booknbid.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, gegevensstrook onderaan en kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Book ’n bid BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Book ‘n bid BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Book ‘n bid BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@booknbid.be. Book ‘n bid BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gebruik van de itsme service van Belgian Mobile NV/SA voor registratie en als houder én beveiliging van uw persoonsgegevens.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Betalingen worden via Mollie NV platform afgehandeld.
 • Disconnectering van uw persoonlijke gegevens met eerder verstrekte pand-en biedingsinformatie na maximaal 6 weken.
Deze site is geregistreerd op wpml.org als ontwikkelingssite.